Misja i Wizja

MISJA SZKOŁY

„Wychowywać, to nie znaczy kształcić rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.
Wychowywać, to znaczy również – z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia”. (Phil Bosmans)

 

Misją szkoły jest otoczenie opieką rozwoju intelektualnego każdego z uczniów, jego zamiłowania do nauki, a także ukształtowanie osobowości. Naszym zadaniem jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju postaw prospołecznych uczniów (szacunek, współpraca, poszanowanie mienia) i wspieranie tych działań. Szkoła umożliwia indywidualny rozwój ucznia, uwzględniając jego zdolności, zainteresowania i predyspozycje oraz przygotowuje do świadomego wyboru dalszego rozwoju zawodowego.

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 3 jest szkołą umożliwiającą swoim uczniom zdobycie wykształcenia na poziomie zasadniczym, technicznym i ogólnym. Jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • tworzeniu dobrej, bezpiecznej atmosfery nauki;
 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych potrzeb i umiejętności na miarę możliwości intelektualnych uczniów;
 • rozbudzaniu wrażliwości, ciekawości świata, chęci do nauki pojmowanej jako proces trwający całe życie;
 • szerokiej ofercie zajęć umożliwiającej rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz bazie dydaktycznej, która ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań;
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników i chęci do ciągłego ich poprawiania.

 

Szkoła przygotowuje młodzież do przyszłego życia przez:

 • wychowaniu w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm i postaw;
 • tworzenie atmosfery tolerancji i szacunku dla innych;
 • przygotowanie do samodzielnego i rozumnego korzystania z różnych źródeł wiedzy;
 • kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności rozmawiania;
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, pracy i wypoczynku;
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • wychowanie, którego efektem jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, realizuje się w życiu codziennym, społecznym i gospodarczym.

ABSOLWENT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3:

 • posiada wiedzę i umiejętności, które zapewniają mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym lub na podjęcie pracy w zawodzie wyuczonym lub pokrewnym;
 • posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym;
 • wykorzystuje środki multimedialne, technologię informacyjną do nauki i pracy;
 • potrafi pracować w zespole, jest kreatywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny, obowiązkowy;
 • dostrzega konieczność stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności;
 • cechuje go wysoka kultura osobista i wysokie morale, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy;
 • dba o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych;
 • umiejętnie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym;
 • dba o środowisko naturalne.

Realizacja takiej wizji obejmować będzie szereg działań i pracy nad doskonaleniem poszczególnych obszarów działalności placówki.