Rekrutacja

  P O D A N I E
  o przyjęcie do szkoły

   

  Proszę o przyjęcie mnie do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Choszcznie
  do klasy

  W zawodzie:
                      wpisz nazwę zawodu
   

  I. DANE OSOBOWE KANDYDATA:
  1. Nazwisko i imiona:  tel.
  2. Data i miejsce urodzenia (dzień.miesiąc.rok, miejscowość):
  3. PESEL:
  4. Adres zameldowania: (miejscowość, ulica, nr domu)
  Gmina:
  Powiat:
  E-mail:
  5. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu)
  6. Rok ukończenia szkoły podstawowej:
  7. Adres ukończonej szkoły podstawowej:
  Do podania załączam*:
  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Kartę zdrowia.Dwa podpisane zdjęcia o formacie 30 x 42 mm.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.Dyplomy stwierdzające osiągnięcia szkolne, sportowe itp. (jeżeli zostały uzyskane).

  II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

  Matki / Opiekunki

  Ojca / Opiekuna

  Imię

  Nazwisko

  Adres zamieszkania

  tel. rodzica/opiekuna

  Czy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
  TakNie
   

     Niniejszym oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły,wyrażam zgodęnie wyrażam zgody na wykorzystanie i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas zajęć dydaktycznych, konkursów i uroczystości szkolnych organizowanych przez Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 w Choszcznie, poprzez umieszczanie zdjęć, filmów itp., na stronie internetowej szkoły, tablicach ściennych i gazetkach oraz materiałach rekrutacyjnych, w celu informacji i promocji Szkoły.

   

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
  informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych Rodziców oraz Uczniów jest Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Choszcznie z siedzibą w 73-200 Choszczno, ul. Grunwaldzka 30, tel./fax. 95 765 79 73, 501 265 747.
  2. Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  3. Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Gorzowie Wlkp.
  4. Posiada Pan/i / prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.